Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Centrum voor hoefgezondheid

 1. Inschrijving voor de cursussen/ opleiding geschiedt middels het per post/ email toezenden van het inschrijfformulier, voorzien van datum en handtekening.
 2. De overeenkomst voortvloeiend uit de inschrijving zal in werking treden nadat het cursus/ opleidingsgeld ontvangen is.
 3. Na ontvangst van het cursus/opleidingsgeld ontvangt de student een factuur alsmede een bevestiging van inschrijving.
 4. Door inschrijving verplicht de student zich tot het voldoen van het volledige lesgeld van de cursus/ opleiding, tussentijdse opzegging is dus niet mogelijk.
 5. Door het opsturen van het inschrijfformulier geeft de student te kennen op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 6. Het Centrum voor hoefgezondheid garandeert uw gegevens met zorg te behandelen en enkel te gebruiken voor administratieve doeleinden.
 7. Na inschrijving heeft de student 14 dagen bedenktijd wat betreft deelname aan de opleiding.
 8. Lesgeld dient vooruit betaald te worden per bank. Wanneer de student in gebreke blijft behoudt Centrum voor hoefgezondheid zich het recht voor de student uit te sluiten van deelname.
 9. Alle kosten gemaakt t.b.v. inning van achterstallige betalingen worden op de student verhaald.
 10. Annulering is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.
 11. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk >12 weken voor aanvang van de cursus/opleiding.
 12. Bij annulering binnen 4 tot 12 weken voor aanvang van de cursus/opleiding is de student 50% van het lesgeld verschuldigd.
 13. Bij annulering binnen <4 weken voor aanvang van de cursus/opleiding is de student 100% van het cursus/ opleidingsgeld verschuldigd.
 14. Het Centrum voor hoefgezondheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade/letsel voortvloeiend uit ongevallen/calamiteiten tijdens schoolactiviteiten, tenzij grove nalatigheid aannemelijk kan worden gemaakt.
 15. Indien het Centrum voor hoefgezondheid onverhoopt wetstechnisch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het lesgeld.
 16. De aansprakelijkheid van het Centrum voor hoefgezondheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval.
 17. In geval van aansprakelijkheid is het Centrum voor hoefgezondheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan de door de student betaalde lesgelden. Het Centrum voor hoefgezondheid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 18. In geval van gebruikmaking van een schoolpaard met bijbehorende materialen is de student aansprakelijk voor schade of letsel aan het paard of materiaal als gevolg van zijn of haar handelingen/gedragingen.
 19. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.
 20. Het Centrum voor hoefgezondheid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. de opdrachtgever indien daartoe gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 21. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Centrum voor hoefgezondheid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Centrum voor hoefgezondheid niet in staat is verplichtingen na te komen.
 22. Het Centrum voor hoefgezondheid kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 23. Het auteurs- en eigendomsrecht van alle aan de student verstrekte studiematerialen berust bij het Centrum voor hoefgezondheid.
 24. Het studiemateriaal mag niet verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk/fotokopie/microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor hoefgezondheid.
 25. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 26. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 27. Bij misbruik van de naam of het logo van het Centrum voor hoefgezondheid of haar medewerkers kan de student de toegang tot de opleiding ontzegd worden.
 28. Het Centrum voor hoefgezondheid doet er alles aan de hoogstaande kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de opleiding, dan kan de student zich per ondertekende brief wenden tot het management van de opleiding in de persoon van Martin van den Dungen.
 29. De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de door de student verschuldigde lesgelden.
 30. Indien de student zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook jegens medestudenten, docenten, management of dieren, zal de student daarop worden aangesproken en kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd, zonder restitutie van betaalde lesgelden.
 31. Onder wangedrag wordt verstaan alle gedragingen die maatschappelijk onaanvaardbaar worden geacht, zoals intimidatie, seksuele-intimidatie, bedreiging, chantage, opzettelijk toebrengen van schade of letsel, mishandeling, laster, alsmede het in een kwaad daglicht stellen van Centrum voor hoefgezondheid of één van de betrokken (gast)docenten.
 32. Het Centrum voor hoefgezondheid is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 33. Voorts is het Centrum voor hoefgezondheid bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Centrum voor hoefgezondheid kan worden verlangd.
 34. Indien het Centrum voor hoefgezondheid tot opschorting of ontbinding overgaat, is Centrum voor hoefgezondheid op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 35. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Centrum voor hoefgezondheid, zal het Centrum voor hoefgezondheid zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van de lesgelden waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft ontvangen. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam van Centrum voor hoefgezondheid.
 36. Bij tussentijdse opzegging door de student is de student verplicht de lesgelden voor de gehele opleiding te voldoen.
 37. In geval van bijzondere en ernstige omstandigheden zoals een terminale ziekte of een ongeval waarbij dusdanige invaliditeit ontstaat dat de student langere tijd niet in staat zal zijn tot het volgen van de opleiding, zal op verzoek van de student dat deel van het lesgeld worden terugbetaald waarvoor nog geen levering van dient plaats heeft gevonden.
 38. Gediplomeerde studenten zullen op de site van het Centrum voor hoefgezondheid vermeldt worden.
 39. Om erkenning te behouden dient de student ingeschreven te zijn aan de opleiding en de opleiding te volgen of de vereiste nascholing gevolgd te hebben.
 40. Enkel de erkende hoefspecialisten worden aanbevolen via de website van het Centrum voor hoefgezondheid.
 41. Wanneer niet aan de eisen voor erkenning is voldaan, verwijdert het Centrum voor hoefgezondheid de naam uit het register van erkende hoefspecialisten.
 42. Hoefspecialisten die zich op enigerlei wijze schuldig maken aan wangedrag jegens paarden of het Centrum voor hoefgezondheid en/of zijn medewerkers of zich niet houden aan de algemene voorwaarden, verliezen hun erkenning.
1 September 2020